Slovenščina na naši šoli

Kategorija: Slovenščina
Objavljeno Nedelja, 08 December 2013

SLOVENSKI JEZIK

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

pero

Ocenjevanje znanja: V vsakem  ocenejvalnem obdobju so učenci ocenjeni najmanj štirikrat: dve oceni sta pisni, dve ustni, od katere je lahko druga pridobljena za drugo učenčevo delo (govorni nastop, referat ...) Ocenjevanje znanja je napovedano, javno in sprotno. Učenec je ocenjevanja znanja lahko opravičen iz objektivnih razlogov. 

Preverjanje znanja: je ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi ter načeloma ni ocenjeno. 
Ustno ocenjevanje
Pri ustnem ocenjevanu dobi učenec vprašanja iz literarne teorije (književnost) in iz jezikovnega pouka (slovnica).
Kriteriji ustnega ocenjevanja so sledeči:
• odlično (5): učenec odgovarja samostojno, jezikovno pravilno, brez podvprašanj; njegovi odgovori so pravilni, jasni, nedvoumni in kažejo razumevanje povedanega; navaja lastne primere, povezujejo z aktualno problematiko, ob tem pa upošteva višje taksonomske ravni znanja (stopničke znanja)

• prav dobro (4): učenec odgovarja večinoma samostojno (z enim ali dvema podvprašanjema); jezikovno pravilno; odgovori so ustrezni, razumevanje povedanega z navajanjem znanih primerov;
• dobro (3): učenec odgovarja zatikajoče, potrebuje več podvprašanj; odgovori so približni in deloma pravilni;
• zadostno (2): učenec brez podvprašanj ne zna odgovarjati, tudi ob pomoči so odgovori pomanjkljivi in le deloma pravilni;
• nezadostno (1): učenec ne zna odgovoriti na vprašanja, molči ali daje napačne odgovore, kljub vzpodbudi in dodatnim usmeritvam učitelja.


Pisno ocenejvanje
Pisno ocenjevanje obsega šolske naloge (spise) in pisne preizkuse znanja (teste). Teme šolskih nalog se navezujejo na obravnavana umetnostna in neumetnostna besedila, vsebina pisnih preizkusov znanja pa lahko preverja in vrednoti tako znanje književnosti kot znanje slovnice. 
Kriteriji pisnega ocenjevanja so sledeči: 
• Odlično (5): 100 – 91% možnih točk
• Prav dobro (4): 90 – 80% -ІІ-
• Dobro (3): 79 – 65% -ІІ-
• Zadostno (2): 64– 49% -ІІ-
• Nezadostno (1): 48 – 0% -ІІ-

 

Domače branje in bralna značka

Sodobni pouk slovenščine je zasnovan tako, da je veliko pozornosti namenjeno dejavnosti branja. Le-to učenci razvijajo in krepijo z domačim branjem ter bralno značko. Bralna značka je priporočljiva; knjige zanjo izbirajo učenci samostojno, za opravljeno brlano značko so tudi zmeraj nagrajeni (odlična ocena, knjiga, obisk književnika ...). Domače branje je obvezno in ga učiteljice preverjamo na različne načine (ustna ali pisna obnova, pisni test, govorni nastop, debata, okrogla miza ...). Domačega branja ne ocenjujemo vsakič, če pa ugotovimo, da učenec knjige ni prebral, lahko dobi dodatno delo, ki se oceni.

 

Seznam knjig za domače branje
knjige

 Razred

6. razred

7. razred

8. razred*

9. razred*

1. knjiga

Bina Štampe Žmavc: Cesar in roža

 

E.Petiška: Stare grške bajke

ali

J.Trdina: Bajke in povesti o Gorjancih

D. Muck: Pod milim nebom

A. Saint Exupery: Mali princ

2. knjiga

D. Muck: Blazno resno o šoli

F. Levstik: Martin Krpan

V. Mal: Baronov mlajši brat

I.Cankar: Moje življenje

   
*Zaporedje knjig je po dogovoru z učiteljico učne skupine.

 

SEZNAM UČBENIKOV IN BERIL

zvezki

Razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Učbenik

 Gradim slovenski jezik
(Rokus/Klett)

 Slovenščina za vsakdan 7 
(Rokus/Klett)

 Slovenščina za vsakdan 8
(Rokus/Klett)

Slovenščina za vsakdan 9
(Rokus/Klett)

 Berilo

Kdo se skriva v ogledalu?
(Mladinska knjiga)

 Sreča se mi v pesmi smeje
(Mladinska knjiga)

 Dober dan, življenje
(Mladinska knjiga)

 Skrivno življenje besed
(Mladinska knjiga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru neprinašanja stvari morajo učenci sami poskrbeti za prepis manjkajoče snovi in rešitev obravnavanih vaj! 

Zaključna ocena je sestavljena iz pisnih in ustnih ocen, ki jih učenec pridobi skozi vse leto. Pri njenem oblikovanju upoštevamo učenčevo znanje glede na učne cilje, njegov napredek, odnos do predmeta (sodelovanje pri pouku, pisanje domačih nalog ...). Zaključne ocene ne oblikujemo z izračunom matematične sredine.