Opisi aktivnosti projekta POPESTRIMO ŠOLO za šolsko leto 2013/14

 

Aktivnost: Individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah 2013/14

Podaktivnosti: 

Tržnica mediacije

Učenci bodo na partnerski šoli pripravili in izvedli delavnice, na katerih bodo prisotne seznanili z osnovami komunikacijskih spretnosti. Na delavnicah bodo udeleženci praktično izkusili teoretično podane vsebine. Poleg tega se bodo učenci naše šole mesečno srečevali na delovnih skupinah. Cilji podaktivnosti: učenci se naučijo podajati svoje znanje drugim, pridobijo samozavest, naučijo se nastopati, krepijo svojo podjetnost ter spoznavajo IKT.

Odpri glavo, odpri srce

V mesecu avgustu bomo za učence naše šole pripravili dvodnevni tabor, na katerem bomo poglabljali mediacijske tehnike in se lotevali težjih primerov ter se posebej osredotočili na ovire v mediacijskem procesu. Učenci se pripravijo za izvajanje delavnic za starše. Cilji podaktivnosti: učenci poglobijo znanje mediacijskih tehnik, spoznajo težje mediacijske primere in krepijo svojo samoiniciativnost, socialne kompetence, naučijo se uporabe IKT.

Brati in pisati ni težko

Podaktivnost je namenjena učencem prvega in drugega razreda, ki imajo težave z začetnim opismenjevanjem, vendar niso upravičeni do dodatnih ur strokovne pomoči. Učenci bodo s pomočjo didaktičnih iger in pripomočkov utrjevali predopisovalne zmožnosti (razvoj fino in grobo motoričnih spretnosti, pravilna drža pisala, orientacija v prostoru in na listu, slušno zaznavanje in glasovno zavedanje, vidno razločevanje). Nudena jim bo pomoč pri oblikovanju zapiskov, učili se bodo tudi zapisovanja v programu Word in oblikovanja besedila. Cilji: pripraviti učence do, kolikor je mogoče, tekočega branja z razumevanjem in pisanja.

Urice branja tujih mladinskih ustvarjalcev

Podaktivnost je namenjena  učencem 2. in 3. triade, ki uživajo v branju,  in bi želeli spoznati tuje ustvarjalce. Dvakrat tedensko bomo prebirali pravljice, pesmi, druga prozna besedila tujih mladinskih avtorjev. Po branju bo sledila obravnava prebranega besedila v različnih delavnicah; pogovor o prebrani knjigi, delo v skupinah,  okrogla miza … Ogledali si bomo tudi filme o obravnavanih avtorjih v tujem jeziku. Aktivnosti bodo predstavljene s fotografijo na spletni strani šole. Glavni namen  podaktivnosti je spodbuditi zanimanje za branje pri učencih, spoznati tuje pisce in ozavestiti njihov pomen v svetovni literaturi.  Učencem bomo ponudili tudi možnost, da lahko predlagajo svoj izbor obravnavanih knjig. Cilji: dvig bralne pismenosti, povečanje motivacije za branje knjig, odpraviti odpor do branja in povezati branje s pozitivnimi čustvi, spoznati učence z mladinsko literaturo slovenskih avtorjev, bogatenje besednega zaklada, razumevanje prebranega.

 

Potujmo v pravljično deželo

Podaktivnost je namenjena učencem prve triade, ki uživajo v branju in poslušanju pravljic. Na srečanjih bomo prebirali ljudske pravljice tujih narodov in besedila tujih mladinskih avtorjev. Po prebranih pravljicah bo sledilo poustvarjanje v različnih oblikah: likovno, gibalno, dramaturško, kreativno pisanje. Svoje izdelke  bodo objavljali na spletnih straneh  šole in v šolskem časopisu. Cilji podaktivnosti: dvig bralne pismenosti, povečanje motivacije za branje knjig, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti in sodelovanja med učenci.

Če me bereš, me poznaš

Podaktivnost  je namenjena učencem od 5.–9. razreda, ki so učno »močnejši« na področju slovenskega in tujega jezika.  Učenci bodo aktivno spremljali  dogajanja na šoli in bodo dovzetni za dogodke in aktivnosti, ki potekajo na šoli v  posameznih mesecih.  Opazovane situacije si bodo zabeležili, jih fotografirali in jih  zapisali v krajših sestavkih v slovenskem ali tujem jeziku. Sestavke bodo sproti urejali in jih združevali ter oblikovali v glasilo učencev, ki bo izšlo vsak mesec.  Cilj je povečanje odgovornosti učencev, načrtovana organizacija dela, razdelitev nalog, sposobnost  sodelovanja med učenci in timskega dela. Učenci  razvijajo  spretnosti ustnega in pisnega sporočanja, bogatenje besednega zaklada, razvoj socialnih spretnosti.  

To sem jaz

Ciljna skupina podaktivnosti so učenci 8. in 9. razreda, in sicer 3. ravni slovenskega jezika.  Sodelujejo pa lahko tudi vsi drugi učenci, ki radi ustvarjajo, pišejo ali nastopajo. Glavni namen podaktivnosti je spodbuditi udejstvovanje učencev na literarnih natečajih in jih spodbuditi k sodelovanju (pripravi in izvedbi) na šolskih prireditvah. Dejavnosti bomo tudi fotografirali in jih objavljali na spletu. Cilj: odkrivati nadarjenosti učencev, spodbujati veselje in prijave na literarnih natečajih, poglobitev in nadgraditev znanja slov. jezika, izboljšanje  bralno-pisne zmožnosti, razvoj sposobnosti sodelovanja med učenci in timskega dela, izboljšanje komunikacije in besednega izražanja, samozavesten nastopanje. Praktična uporaba književnega gradiva, računalnika, brskanje po spletu, urejevalnik besedil.

Jaz to zmorem

Podaktivnost je namenjena učencem od tretjega do petega razreda, ki imajo težave z branjem in pisanjem, računanjem, vendar niso upravičeni do dodatnih ur strokovne pomoči. Učenci bodo s pomočjo dodatnih ur (ponovna razlaga snovi, pomoč pri oblikovanju zapisov v zvezek, utrjevanju bralne in pisne zmožnosti, preko didaktičnih iger ter pripomočkov utrjevali na novo pridobljeno učno snov, naučili se bodo tudi socialnih spretnosti in skupinskega dela. Naučili se bodo tudi zapisovanja v programu Word in oblikovanja besedil. Cilji: pripraviti učence do razumevanja in usvojitve snovi,  branja z razumevanjem in poustvarjalnega pisanja. Veliko mero pozornosti bomo namenili tudi  pravopisu in slovničnim strukturam.

 

Religija pod drobnogledom

Podaktivnost Religija pod drobnogledom je namenjena učencem od 7. do 9. razreda, ki bi se radi z religijo seznanili bolj podrobno. Učenci bodo spoznavali različne vrste religij in njihovih podvej. Dotaknili se bomo zgodovinskega razvoja določene religije, običajev in tradicij določene religije in razširjenost določene religije v svetu. Učenci bodo spoznavali, kaj je religijam skupno in kaj jih razdvaja, ter se bodo spopadli z vprašanjema  “Ali Bog obstaja?” in “Ali obstaja duša?” Na ti dve vprašanji se bodo učenci naučili odgovarjat v obliki argumentov. V skupinah bodo potekale diskusije, v katerih se bodo učenci naučili medsebojnega poslušanja in sprejemanja različnih mnenj. Učenci si bodo ogledali razne dokumentarne filme na temo religija. Cilj podaktivnosti je, da se učenci seznanijo z religijami, da spoštujejo raznolikosti med religijami in narodi, ki te religije izvajajo ter da se naučijo ob argumentaciji medsebojno poslušati in razumeti na spoštljiv način.

 

  1. Aktivnost: Mentorske oblike dela z učenci 2013/14

Podaktivnosti:

Ohranimo stražunski gozd

Podaktivnost je namenjena vsem učencem, ki čas radi preživljajo v naravi. Učenci bodo raziskovali obstoječe stanje onesnaženosti stražunskega gozda, opravili meritve onesnaženosti voda, šteli promet, sestavili in izvedli intervju z okoljevarstvenikom. Ugotavljali bodo pomen in koristi gozda. Izoblikovali bodo svoje predloge, kako prispevati k varstvu Stražuna. Izvedli bodo akcijo »Posvojimo košček Stražuna« in skrbeli zanj. To akcijo bodo predstavili učencem prve triade, ki jo bodo izvajali pod njihovim mentorstvom. Cilji: skozi lastno aktivnost si pridobijo nova znanja, ki jih uporabijo v praksi, razvijajo sodelovalno učenje in socialne spretnosti.

Skrbimo za šolski vrt

Podaktivnost  je namenjena vsem učencem, ki jih veseli preživljanje časa v naravi in delo z rastlinami. Otroci bodo na učnih sprehodih spoznavali različne vrtove, pestrost zasaditev in znanje poglobili s pomočjo strokovne literature. Svoje novo pridobljeno znanje bodo uporabili tudi v praksi: zasadili bodo gredico v okolici šole, spoznali tudi druge, redkejše načine zasaditev in skrbeli zanje. Razvoj rastlin bodo spremljali in ga tudi fotografirali. Ogledali si bodo si bodo vrtni center v okolici šole. Cilji: skozi lastno aktivnost pridobiti nova znanja in izkušnje, doživeti pristen stik z naravo, razvijati sodelovalne veščine.

Radi imamo angleščino

Podaktivnost  je namenjena učencem od 1. do 3. razreda, ki nimajo predznanja angleščine, kot tudi tistim učencem, ki imajo osvojeno osnovno besedišče. Učenci se bodo preko igre in slikanic seznanjali z osnovami angleškega jezika. Osnovni cilj podaktivnosti je, da učenci jezik začutijo in ga vzljubijo. Učenci bodo v posameznih razredih na osnovi ugotovljenega predznanja s pomočjo aktivnih metod dela pridobivali in utrjevali osnovno besedišče, se naučili posluha za jezik in enostavne slovnične strukture. Učenci bodo na koncu leta staršem in drugim učencem predstavili svoje znanje angleščine.

Kaj pa ti bereš v angleščini?

Podaktivnost  je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki že imajo osvojeno predznanje angleškega jezika. Učenci spoznavajo sodobne pisatelje in pesnike, ki prihajajo iz angleško govorečih držav. Učenci spoznavajo tematiko mladinske literature teh držav. Glavni namen podaktivnosti je spodbuditi  učence k  branju angleške mladinske literature in s tem izboljšati njihovo besedišče in bralno razumevanje. Učenci bodo tekom leta ustvarili svojo zgodbo ali pesem v angleškem jeziku in jo predstavili staršem in drugim učencem preko šolskega glasila. Cilji  podaktivnosti obsegajo odkrivanje nadarjenosti učencev, veselje do branja, poglobitev in nadgraditev znanja angleškega jezika, izboljšanje  bralnega in pisnega znanja angleškega jezika, odkrivanje kreativnosti in navdiha.

Radi imamo nemščino

Podaktivnost je namenjena učencem od 1. do 2. razreda, ki nimajo predznanja nemščine, kot tudi tistim učencem, ki imajo  osnovno besedišče iz nemškega jezika. Učenci se bodo na igriv in zabaven način seznanjali z  nemškim jezikom. Osnovni cilj podaktivnosti je, da učenci jezik začutijo in ga vzljubijo. Učenci bodo v posameznih razredih na osnovi ugotovljenega predznanja s pomočjo aktivnih metod dela pridobivali in utrjevali osnovno besedišče, se naučili posluha za jezik in enostavne slovnične strukture. Učenci bodo na koncu leta staršem in drugim učencem predstavili svoje znanje nemščine.

Kaj pa ti bereš v nemščini?

Podaktivnost  je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki že imajo osvojeno predznanje nemškega jezika. Učenci spoznavajo sodobne pisatelje in pesnike, ki prihajajo iz nemško govorečih držav. Učenci spoznavajo tematiko mladinske literature teh držav. Glavni namen podaktivnosti je spodbuditi  učence k  branju nemške mladinske literature in s tem izboljšati njihovo besedišče in bralno razumevanje. Učenci bodo tekom leta ustvarili svojo zgodbo ali pesem v nemškem jeziku in jo objavili v šolskem glasilu. Cilji  podaktivnosti obsegajo odkrivanje nadarjenosti učencev, veselje do branja, poglobitev in nadgraditev znanja nemškega jezika, izboljšanje  bralne in pisne zmožnosti nemškega jezika, odkrivanje kreativnosti.

  1. Aktivnost: Počitniške dejavnosti 2013/14

Podaktivnosti:

Spoznajmo nemško in angleško govoreče  države

Podaktivnost  je namenjena učencem 5., 6. in 7.  razreda in učencem partnerskih šol, ki imajo močno razvito področje znanje nemškega in angleškega  jezika. Na delavnicah bodo učenci spoznavali nemško in angleško govoreče države, njihovo kulturo, zgodovino in znamenitosti ter tako pridobili dodatno znanje na besedišču obeh tujih jezikov.  Učenci bodo na delavnicah ustvarjali znamenitosti obravnavanih držav ter svoje izdelke na koncu delavnice predstavili staršem in drugim učencem. Cilj delavnice je, da učenci okrepijo svoje znanje iz nemškega in angleškega jezika in da spoznajo kulturo, zgodovino in znamenitosti teh držav.  S tem širijo svoja obzorja na področju jezika in   splošnega znanja, razvijajo sodelovalne kompetence in organizacijske sposobnosti.

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost