Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta

Razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine

Vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Arnes bo v sklopu projekta pripravil načrt za izvedbo podpore VIZ-om (usposabljanja za uporabniško in tehnično usposobljenost ter spletno varnost vodstvenih in strokovnih delavcev vseh VIZ-ov v RS) in izvajal dogovorjena usposabljanja za storitve, ki jih nudi šolam.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

DIGITALNA STRATEGIJA NAŠE ŠOLE

POVEZAVA DO DOKUMENTA (verzija 2, 6. 6. 2023)

PRISPEVKI PROJEKTA

10. delavnica DDK: Komunikacija udeležencev z mobilnimi napravami

Na delavnici so udeleženci razvijali kompetence s področja uporabe virtualnih učnih okolij s pomočjo mobilnih naprav (tablice, mobilni telefoni). Prikazana je bila praktična uporaba programskega paketa O365, v sklopu katere so udeleženci uporabljali orodja kot so Outlook, Lens v povezavi z okoljem Teams. Na delavnici so usvojili znanje kreiranja dokumentov v digitalni obliki ter posredovanje dokumentov v skupno rabo ostalim udeležencem ter učečim se. Znanje, ki so ga pridobili tekom preteklih delavnic so nadgradili s pomočjo mobilnih naprav, saj le-ta omogoča hitrejšo komunikacijo med vsemi deležniki VIZ-a. Uporabljalo smo naprave, ki obsegajo več različnih operacijskih sistemov, tako da so udeleženci dobili vpogled tudi v drugi sisteme, ki jih morebiti uporabljajo ostali udeleženci. 

9. delavnica DDK: Ustvarjanje poučnih video vsebin

9. delavnica v okviru projekta DDK je potekala na temo  ustvarjanja poučnih video vsebin in sicer izdelave animiranega filma in uporabe Stop Motion aplikacije. 

Na delavnici smo razvijali naslednje kompetence:  

 • sposobnost priprave, načrtovanja in urejanja fotografij in drugih gradiv s pomočjo  aplikacije Stop Motion;  
 • sposobnost uporabe osnovnih funkcij Stop Motion aplikacije; 
 • sposobnost prepoznave in uporabe avtorsko nespornega gradiva (glasbe); 
 • komunikacija s sodobno tehnologijo. 

Slušatelji so v prvem delu delavnice: izmenjali s predavateljico informacije o svojih izkušnjah z omenjeno aplikacijo; spoznali namen, vsebino in cilje delavnice ter bili seznanjeni z gradivi vloženimi v mapo v MS Oficce 365 spoznali teorijo priprave, načrtovanja in izdelave animiranega filma. 

V drugem delu delavnice je bil prikazan postopek uporabe osnovnih funkcij video urejevalnika Stop Motion. Slušatelji so v drugem delu delavnice vodeno skupaj s predavateljico zmontirali svoj prvi video posnetek s pomočjo aplikacije Stop Motion.  

8. delavnica DDK: Urejanje in montaža video posnetkov

8. delavnica v okviru projekta DDK je potekala na temo urejanja in montaže video posnetkov.  

Na delavnici smo razvijali naslednje kompetence:  

 • sposobnost priprave, načrtovanja in urejanja fotografij, video posnetkov in drugih gradiv;  
 • sposobnost uporabe osnovnih funkcij video urejevalnika Kdenlive; 
 • sposobnost prepoznave in uporabe avtorsko nespornega gradiva (glasbe); 
 • komunikacija s sodobno tehnologijo. 

 

Pred samo izvedbo delavnice smo udeležence seznanili z osnovnimi navodili za delavnico in v oblaku MS Office365 ustvarili mapo z naslovom »video urejevalnik.« V omenjeno mapo smo naložili več prilog, ki smo jih prejeli že v sklopu različnih ARNES-ovih izobraževanj, in sicer: Plan snemnaja videofilma; Snemanje in 10 pravil; Programi za videomontažo; Oprema za hibridno poučevanje; TPACK model; Videomaterial za video urejanje (Priloga 6).  

Slušatelji so v prvem delu delavnice: izmenjali s predavateljico informacije o svojih izkušnjah z video urejanjem; spoznali namen, vsebino in cilje delavnice ter bili seznanjeni z vsemi predhodnimi gradivi vloženimi v mapo v MS Ofice365, spoznali teorijo priprave, načrtovanja in urejanja videoposnetka.  

V drugem delu delavnice je bil prikazan postopek uporabe osnovnih funkcij video urejevalnika Kdenlive. Slušatelji so v drugem delu delavnice vodeno skupaj s predavateljico zmontirali svoj prvi video posnetek s programom Kdenlive.  

Po opravljeni delavnici so slušatelji kot tudi vodstvo šole ter vsi učitelji OŠ BSM prejeli v e-sporočilu gradivo za nadaljnje raziskovanje na temo video urejanja in video urejanja s pomočjo video urejevalnika Kdenlive. 

 

7. delavnica DDK: Digitalne vsebine v Canvi

7. delavnica za razvoj digitalnih kompetenc je potekala na temo predstavitve in praktičnih primerov uporabe orodij za izdelavo digitalnih vsebin. Na delavnici je bilo prikazano spletno orodje za grafično oblikovanje Canva. Udeležencem smo prikazali prijavo v Canvo – brezplačno verzijo za učitelje – in razložili postopek prijave (dokazila za Pro verzijo). Učitelji so spoznali osnovni meni ter se nato preizkusili še v oblikovanju predlog učnih listov, plakatov, zgibank ipd. Učitelji so spoznali kako lahko uporabljajo orodje pri svojem delu (tako poučevanju kot drugem delu – npr. promociji šole, delu v Erasmus projektih, predavanjih za starše ipd.). Vsak je ob vodenju oblikoval plakat, zgibanko, učni list in infogram ter jih spreminjal, prilagajal, shranil in tako preizkušal funkcije Canve). Ob koncu smo udeležencem predstavili še možnosti uporabe že pripravljenih učnih gradiv ter možnosti samostojnega izobraževanja preko Canve in videoizobraževanje za učitelje (izobraževanje Canva preko KATIS-a).

6. delavnica DDK: Orodja za izdelavo digitalnih vsebin (Kahoot, Padlet)

Na 6. delavnici v okviru projekta DDK smo timovci prikazali dve orodji, ki jih lahko učitelji uporabijo kot podporo učnemu procesu. Kviz Kahoot in orodje Padlet so učitelji (udeleženci delavnice) spoznali tako z vidika učitelja kot z vidika učenca. Najprej smo učiteljem prestavili kako se prijavo v posamezno orodje, nato pa še funkcije posameznega orodja. Učitelji so se nato še sami preizkusili v uporabi Padleta (vsak je, ob vodenju, oblikoval svoj padlet, ga spreminjal, prilagajal, preizkušal funkcije) ter kviza Kahoot (ob vodenju so sestavili svoj kviz in ga delili z drugimi). Prav tako pa so se preizkusili še v vlogi učenca – dodajali so zapise na Padlet oz. sodelovali v kvizu Kahoot. Ob koncu smo učiteljem predstavili možnosti uporabe orodij pri pouku – npr. pri formativnem spremljanju, pri utrjevanju znanja poštevanke, pri razrednih urah – za zbiranje informacij ipd.

5. delavnica DDK: Digitalna identiteta in podpis

Na 5. delavnici, ki smo jo timovci izvedli v okviru projekta DDK, so udeleženci spoznali pomen osebne digitalne identitete, ki so si jo ustvarili ter navezavo digitalne identitete z ostalimi orodji, ki jih zunanje institucije ponujajo kot pomoč pri vsakdanjem delu. S tem so razvijali digitalno kompetenco s področja komuniciranja s sodobno tehnologijo. Prikazan je bil postopek namestitve digitalne identitete (SIGEN-CA) ter izdelava varnostne kopije le-te, ter praktični primer uporabe identitete (kako se prijaviti v državne portale, kako digitalno podpisati dokumente ter kako uporabiti digitalni podpis pri elektronski komunikaciji). 

Drugi del delavnice je bil namenjen izdelavi osebnega grafičnega podpisa. Uporabljene so bile grafične tablice ter ustrezne aplikacije, ki se uporabljajo za ustvarjanje grafičnih izdelkov. Vsak izmed udeležencev je izdelal svoj podpis ter si ga nato shranil v svoj oblak. Nato smo prikazali še vstavljanje podpisa v dokumente (nadomestitev fizičnega podpisa z elektronskim).

 

4. delavnica DDK: Interaktivne učne vsebine

4. delavnica, ki smo jo timovci izvedli v sklopu projekta DDK, je potekala na temo interaktivnih učnih vsebin. Razvijalo smo digitalne kompetence na področju izdelave digitalnih virov ter vsebin ter področje komuniciranja s sodobno tehnologijo.

Slušateljem smo prikazali organizacijo virtualnega delovnega prostora oz. diapozitivov, vstavljanje multimedijskih vsebin (slik, povezav, tabel, grafikonov, oblik), na podlagi tega je bil prikazan postopek ustvarjanja interaktivnih učnih vsebin. Podrobneje je bil prikazano oblikovanje diapozitiva, miselnega vzorca, ozadja, oblikovanje slik, tabel, grafikonov. Učitelji so ob pripravljenih diapozitivih samostojno urejali PP prezentacijo z interaktivno vsebino. Delavnica je bila praktično naravnana – primer predstavitve za učno uro.

Prav tako smo se ob pripravi delavnice veliko tudi sami naučili – npr. kako vstaviti razne aplikacije (časovnik, mentimeter ipd.), kako naredimo priznanja in pohvale, kako vstavimo animacije in gif fotografije. Pri pripravah na delavnico smo slušatelje naučili tudi nekaj »trikov« za diaprojekcijo v razredu – npr. kako podvajamo diapozitive, kako lahko po njih pišemo ipd.

 

3. delavnica DDK: Mreženje v oblaku in virtualnem učnem okolju

V sklopu projekta DDK smo se strokovni delavici našega zavoda udeležili 3. delavnice, ki je potekala na temo mreženja v oblaku.

Slušatelji smo spoznali pomen digitalne identiteta zavoda, ki mu pripadajo ter nevezavo digitalne  identitete z ostalimi orodji, ki jih zunanje institucije ponujajo kot pomoč pri vsakdanjem pedagoškem delu. Naučili smo se pomena mreženja ter uporabe oblačnih storitev v praksi. Prikazan je bil potek izdelave virtualnih skupin za delo v oblaku. Na ta način je bil prikazan postopek mreženja posameznih razredov oz. oddelkov. Prav tako je delavnica zajemala delo s podatki, ki so shranjeni v oblaku. Slušatelji smo se naučili pravilne (skupne) rabe. Ustvarili so varnostne kopije svojih podatkov, dali določene datoteke v skupno rabo in sodelovali pri skupnem urejanju dokumentov. Namen delavnice je bil prikazati uporabo oblačnih storitev, katere bodo udeleženci lahko uvajali pri svojem pedagoškem procesu, v sodelovanju z učenci. S tem smo razvijali digitalne kompetence s področja uporabe digitalnih virov ter uporabe virtualnih okolij. 

2. delavnica DDK: Urejanje in priprava digitalnih virov s pomočjo urejevalnikov besedil

Projektni tim DDK je na naši šoli izvedel, delavnico na kateri smo z udeleženci osvežili znanje uporabe programa MS Word. Udeleženci so preko praktičnega dela urejali dokument. Pri tem so ponovili rabo pisave, urejali odstavke, vstavljali tabele, urejali sloge, vstavljali kazalo … Naučili so se, kako v dokument vstaviti glavo in nogo, naslovnico, simbole, slike … Hkrati smo jim na delavnici pokazali tudi t. i. ”trike” in ”bližnjice”, ki jim bodo v prihodnosti olajšali delo in rabo MS Worda. Delavnica je potekala v navezi z uporabo virtualnega učnega okolja MS Teams.

Glede na povratno informacijo udeležencev ugotavljamo, da je bila delavnica uspešna, saj so se vsi naučili nekaj novega, hkrati pa so osvežili svoje znanje uporabe programa. V prihodnje bomo omenjeno delavnico še časovno in vsebinsko razširili, saj so se tekom delavnice s strani udeležencev pojavljala dodatna vprašanja, na katera bomo “odgovorili” na bodočih srečanjih.

(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost