Skoči na glavno vsebino

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA


Naša šola bo v šolskem letu 2023/24 nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Projekt je skupno delo treh evropskih organizacij in sicer:

Trajanje projekta: celo šolsko leto
Koordinatorica: Bojana Robič
Uradna stran projekta
  • svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
  • Sveta Evrope,
  • Evropske unije, ki skrbi za povezavo med državama.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Z vključitvijo v projekt smo se zavezali, da bomo upoštevali 12 kriterijev, ki so bili oblikovani v Evropski mreži zdravih šol.

Cilji evropske mreže zdravih šol so:

→ Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

→ Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

→ Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. → Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.

→ Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

→ Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

→ Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

→ Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

→ Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

→ Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

→ Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

→ Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili.

Rdeča nit v šolskem letu 2023/2024Lepa beseda lepe odnose najde.

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli med šolskim letom 2023/24:

– sodelovanje na srečanjih Zdravih šol,

– rekreativni odmor,

– sadje med odmori, zdrava prehrana,

– urejanje šolskega eko vrta,

– urejanje kotička Zdrave šole v pritličju šole,

– pametna raba IKT,

– gibalne urice v času podaljšanega bivanja,

– medvrstniška mediacija in tutorstvo,

– razširjen program zdravje in gibanje,

– tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,

– tekmovanje iz znanja iz prve pomoči,

– pravila šolskega reda, evakuacija šole,

– aktivnosti v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb,

– varna uporaba koristnih vsebin na medmrežju ter preprečevanje nevarnih in neustreznih rab digitalne tehnologije in interneta,

– naravoslovni dnevi in interesne dejavnosti z zdravstvenimi vsebinami,

– razredne ure (bonton pri jedi),

– medgeneracijsko sodelovanje,

– obeležitev svetovnih in mednarodnih dni preko šolskega radia,

– dobrodelne akcije,

– spodbujanje nekajenja,

– spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,

– spodbujanje prostovoljstva med učenci,

– varno v prometu in sodelovanje s policijo,

– zbiralne akcije: papirja, baterij, kartuš,

– plavalni tečaji,

– šole v naravi,

– športna tekmovanja,

– spodbujanje pitne vode iz pipe,

– ločeno zbiranje odpadkov,

– izbirni predmeti s področja športa,

– neobvezni izbirni predmeti s področja športa,

– projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),

– vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk,

– obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnih predmetih ter pri pouku gospodinjstva in pri naravoslovnih predmetih,

– urejenost šolskega okolja,

– predavanje in praktično izvajanje za učence o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja,

– predavanja za starše, delavnice in izobraževanja za učitelje in zagotovo nismo našteli vsega.

Na šoli se bomo v okviru Zdrave šole povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, uresničevanjem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.

Pri načrtovanju vsebin bodo tako sodelovali predstavniki učencev in predstavniki učiteljev, svetovalni delavci in vodstvo šole, predstavniki staršev, predstavniki lokalne skupnosti in zdravnik ter tako prispevali k uresničevanju vzgojnega načrta in pravil šolskega reda

Vsebine zdravja bomo vključevali v življenje na šoli s pomočjo prosto dostopnih egradiv: www.nijz.si, www.zdravjevsoli.si in www.tosemjaz.net.

Ožji tim Zdrave šole sestavljajo:

• vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,

• šolska svetovalna delavka,

• strokovni delavec za I., II., III. VIO,

• športni pedagog,

• koordinatorica projekta,

• predstavnik staršev,

• predstavnik učencev,

• vodstvo šole.

Dostopnost